„Światowa Niedziela Misyjna stanowi dla wiernych różnych kontynentów szczególną okazję, aby poprzez modlitwę i konkretne gesty solidarności wspierać młode Kościoły w krajach misyjnych”, napisał na wstępie swojego przesłania na Światową Niedzielę Misyjną 2014 papież Franciszek.

 

Ojciec Święty podkreślił pilną potrzebę misji ad gentes z udziałem wszystkich członków Kościoła, którzy zostali powołani do głoszenia Chrystusa. Orędzie papieskie koncentruje się na radości płynącej z niesienia Radosnej Nowiny o Jezusie Chrystusie. „W tym dniu”, pisze Franciszek, „łaska i radość stoją w centrum uroczystości. Łaska, ponieważ Duch Święty, którego zesłał Ojciec, wszystkich, otwartych na jego działanie obdarza mądrością i mocą. Radość, ponieważ Jezus Chrystus, Syn Ojca, posłany, aby ewangelizować świat wspiera i towarzyszy naszym misyjnym działaniom”. Nawiązując do treści Ewangelii św. Łukasza (por, 10, 21 0 23) Ojciec Święty mówi o radości pierwszych uczniów Chrystusa, posłanych przez swojego boskiego Nauczyciela do miast i miejscowości z misją głoszenia Królestwa Bożego. „Radość to dominujące uczucie tego pierwszego, niepowtarzalnego doświadczenia misyjnego”, zauważa papież. Jednak, pisze dalej, Jezus przestrzega: „nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, ze wasze imiona zapisane są w niebie”.

„Uczniowie byli pełni radości, zachwyceni możliwością wypędzania demonów. Jednak Jezus przestrzegł ich, aby nie cieszyli się z otrzymanej władzy, lecz bardziej z miłości, jaką otrzymali”. W rzeczywistości, pisze Franciszek, uczniowie doświadczyli Bożej miłości. Otrzymali łaskę przekazywania jej. To doświadczenie zrodziło w ich sercach pełną radości postawę wdzięczności wobec Boga.

Odnosząc się do Ewangelii św. Łukasza Ojciec Święty zauważa, iż Apostoł ukazał radość w perspektywie wspólnoty trynitarnej: „Jezus rozradował się w Duchu Świętym i skierował się ku Ojcu w słowach uwielbienia. Ten moment wewnętrznej radości, pisze papież, wypłynął z głębokiej miłości Syna do Ojca, Pana Nieba i Ziemi, który „zakrył te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawił prostaczkom” (por Łk. 10,21).

Prostaczkowie, kontynuuje Franciszek, to pokorni, prości, ubodzy i wykluczeni, pozbawieni głosu i uciskani. Ich Jezus nazwał „błogosławieni”. To Maryja, Józef, rybacy z Galilei i ludzie słuchający nauczania Jezusa. „Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie” (Łk 10,21). Jezus rozradował się w Duchu Świętym, że spełnia się boży plan zbawienia. Ojciec Święty idzie dalej śladami Ewangelii, mówiącej o radości z wypełniania się planów Bożej miłości wobec świata.

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się mój duch w Bogu, Zbawcy moim”(Łk, 1, 46-47). Ewangelista Łukasz uwiecznił słowa Maryi, która nosząc w swoim łonie Zbawiciela świata wielbi Boga za rzeczy, której je uczynił. Franciszek podkreśla, iż Maryja idzie z Radosną Nowiną do Elżbiety, niosąc w swoim łonie Ewangelizatora. Elżbieta natomiast, napełniona Duchem Świętym z radością wypowiada słowa uwielbienia Boga. Jezus widząc radość uczniów z owocnie wypełnionej misji, sam rozradował się w Duchu Świętym i w modlitwie zwrócił się do Ojca. W obydwu przypadkach, pisze Franciszek, chodzi o radość z dokonanego aktu Zbawienia. Miłość, jaką Ojciec umiłował Syna staje się naszym udziałem na mocy działania Ducha Świętego, dzięki czemu mamy udział w życiu Trójcy.

„Ojciec jest źródłem radości. Syn jest jej Objawieniem. Duch Święty napełnia nas nią”. Pisząc dalej o radości płynącej z pełnienia misji Chrystusa Ojciec Święty cytuje Ewangelistę Mateusza i słowa Jezusa mówiące o źródle radości prawdziwej i nieprzemijającej: „Zaraz po modlitwie uwielbienia skierowanej do Ojca Jezus zaprasza nas, jak pisze Ewangelista Mateusz: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”. (Mt 11, 28-30)

„Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza.” (Ewangelii gaudium, 1)

„Nie pozwólmy się odciąć od tego strumienia radości”, apeluje papież, wskazując na niebezpieczeństwa współczesnego świata, jakimi są „wieloraka i przygniatającą oferta konsumpcji i smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz wyizolowanemu sumieniu.”(por. Evangelii gaudium, 2) Dlatego, pisze Franciszek, ludzkość odczuwa wielkie pragnienie powrotu do źródeł radości płynącej ze zbawczej misji Chrystusa. Nawiązując do powołania pierwszych uczniów, którzy z zapałem i gorliwością nieśli Radosną Nowinę o Zbawieniu Franciszek wskazuje zadania biskupów Kościołów miejscowych, którzy jako pierwsi ponoszą odpowiedzialność za dzieło głoszenia.

Wszyscy uczniowie Chrystusa zostali powołani, aby pomnażać radość płynącą z przekazywania Ewangelii. Biskupi jako pierwsi odpowiedzialni za głoszenie, mają za zadanie umacniać jedność swoich Kościołów w dziele pracy na rzecz misji. Należy pamiętać, kontynuuje papież, iż radość z głoszenia Jezusa Chrystusa wyraża się poprzez troskę o misję głoszenie na krańcach świata, ale także poprzez nieustanne wychodzenie na peryferia własnego terytorium, gdzie czeka wielu ubogich.

Mówiąc o braku powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego w wielu regionach świata Ojciec Święty wskazuje na przyczynę tego stanu rzeczy, a są nimi brak apostolskiego zapału i entuzjazmu. Tam, gdzie żywe są: radość, zapał i pragnienie niesienia innym Chrystusa, tam wzrastają prawdziwe powołania, konkluduje. Franciszek zachęcił wspólnoty parafialne, stowarzyszenia i grupy do pielęgnowania intensywnego życia braterskiego, czerpiącego z miłości Jezusa i z potrzeby pochylania się nad najbardziej cierpiącymi i potrzebującymi. Wskazał na konieczność wspierania udziału osób świeckich w dziele misji Kościoła, podkreślając, iż rosnąca świadomość niepowtarzalnej roli laikatu w misji głoszenia domaga się odpowiedniej formacji osób świeckich.

„Radosnego dawcę Bóg miłuje” (2Kor 9,7). - „Światowa Niedziela Misyjna jest dniem, w którym na nowo ożywiamy pragnienie i moralny obowiązek radosnego uczestnictwa w misji ad gentes, również poprzez osobistą ofiarę i wkład materialny, które są także narzędziami ewangelizacji w duchu radości, napisał Franciszek. Na zakończenie Ojciec Święty wezwał do zanurzenia się w radości Ewangelii, która jest źródłem misji i do powrotu do owej „pierwszej miłości”, jaką Jezus Chrystus napełnił serca swoich uczniów, aby z entuzjazmem i radością, a nie nostalgią świadczyli o Nim. „Uczeń Chrystusa trwa w radości, gdy jest blisko z Panem, gdy wypełnia jego wolę, i gdy dzieli się wiarą, nadzieją i miłością Ewangelii”.

Opr. Urszula Siniarska

Franciszek, Orędzie na Światową Niedzielę Misyjną 2014, Watykan, 8 czerwca, Święto Zesłania Ducha Świętego

 

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kolumbii, Wenezueli i Antylach oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i

Okaż pomoc!

Drodzy Przyjaciele Misji!

Uroczystość 200-lecia święceń kapłańskich św. Wincentego Pallottiego, jaką przeżywaliśmy 16 maja br., była dla nas okazją do refleksji na temat znaczenia roli kapłana pallotyna w XXI w. Wyższy Przełożony Prowincji Chrystusa Króla ks. Dr Zenon Hanas SAC zwrócił uwagę na trzy bardzo ważne cechy. Przekonywał, że w różnych sytuacjach życiowych i osobistych powołaniach kapłan powinien być bliski ludziom, nie może się izolować, budować sztucznych murów. Ponadto zawsze ma wskazywać na nieskończonego i transcendentnego Boga, czyli być oknem otwartym na Nieskończoność. Wreszcie po trzecie, jako mistrz komunikacji, winien budować mosty, dbać o relacje międzyludzkie.

Choć współczesna posługa kapłańska odbywa się w innych warunkach niż przed dwustu laty, to trzeba podkreślić, że wspomniane cechy były charakterystyczne również dla św. Wincentego Pallottiego. Zainspirowani takim obrazem kapłana, my pallotyni pragniemy wiernie służyć Bogu, zaszczepiając w wiernych charyzmat misyjny Założyciela.

Szczególnym przykładem misyjnym zaangażowania były kwietniowe wydarzenia w katedrze gnieźnieńskiej, gdzie Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio wręczył krzyże misyjne grupie 25 misjonarzy. Wkrótce będą oni dzielić się wiarą w innych krajach. Wśród nich byli pallotyni: ks. Przemysław Brodowski SAC z naszej Prowincji Chrystusa Króla i br. Dawid Walczak SAC z Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Obaj obejmą szczególnie trudną posługę w Wenezueli i na Kubie.

Posłanie każdego misjonarza na misje wiąże się z przygotowaniem dla niego zaplecza organizacyjnego. Pallotyński Sekretariat Misyjny koordynuje wszelką pomoc duchową i materialną dla misjonarzy oraz stanowi miejsce, gdzie zatrzymują się na zasłużony urlop, który często przeznaczają na podratowanie zdrowia.

Jednak rola tego zaplecza na tym się nie kończy. Pragnę zwrócić Waszą uwagę na misjonarzy, którzy ze względu na wiek i utratę zdrowia wskutek dokuczliwych chorób nie mogą już wypełniać swojej misji i powracają do Ojczyzny. Posługa w ubogich krajach, w skrajnie trudnych warunkach, zmiana klimatu i odżywiania sprawiają, że zapadają na różne tropikalne choroby, z których wiele pozostaje na całe życie. Dla tych zasłużonych misjonarzy nasz Sekretariat pełni rolę domu. Tu mogą otrzymać wsparcie w leczeniu i w rehabilitacji.

Drodzy, zapraszam Was do wzięcia udziału w naszych pielgrzymkach, podczas których tradycyjnie będziemy modlić się w nadesłanych do nas intencjach. Jeśli nie możecie fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce, zachęcam do duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę i do Ostrej Bramy. Zapraszam również na wrześniowe rekolekcje misyjne w Laskowicach Pomorskich.

Ksiądz Prowincjał użył w odniesieniu do współczesnych księży przejętego z ekonomii określenia „dobro rzadkie”. Rzeczywiście, w dzisiejszym świecie pełnym napięć, egoizmu, niezrozumienia i obojętności, ciągle za mało jest osób realizujących pallotyński charyzmat. Potrzeby są ogromne, dlatego polecam Waszej trosce zarówno młodych kapłanów, zwłaszcza ks. Przemysława, jak i naszych wspaniałych, odważnych i doświadczonych misjonarzy, którzy powrócili już z misji, Zachęcam do objęcia ich pomocą w ramach patronatu misyjnego. Ofiary, które nadeślecie z okazji intencji Mszy św. Pielgrzymkowych, zostaną przeznaczone na dofinansowanie leczenia i zabiegów rehabilitacyjnych dla naszych misjonarzy – seniorów.

Z całego serca dziękuję Wam, Drodzy Dobrodzieje, za modlitwę, życzliwość i wsparcie. Niech ten wakacyjny czas będzie dla nas czasem spędzonym razem z Bogiem.

                                                                                                                 Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC 

Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu  

Msze św. pielgrzymkowe 

Codziennie podczas pielgrzymek: 

  • do Wilna w dn. 15-25 lipca br.
  • i na Jasną Górę w dn. 6-15 sierpnia br.

będziemy odprawiać Msze św., podczas których polecamy Bogu Wasze intencje, nadesłane wcześniej do Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego. Nadesłane z tej okazji ofiary przeznaczymy na dofinansowanie leczenia i zabiegów rehabilitacyjnych dla naszych misjonarzy - seniorów. Intencje prosimy przesyłać listownie lub elektronicznie.

Multimedia Misyjne

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę