Komentarz do Orędzia papieża Benedykta XVI na Światową Niedzielę Misyjną 2009 r.
„Rzeczywistym posłannictwem Kościoła jest niesienie narodom, podążającym drogą do Boga, światła Ewangelii, aby w Nim znalazły swoje urzeczywistnienie i spełnienie. Powinniśmy kierować się pragnieniem i gorliwością niesienia narodom światła Chrystusowego, aby zjednoczyły się w jedną rodzinę ludzką, z Bogiem, kochającym Ojcem” – napisał Ojciec Święty, Benedykt XVI w orędziu na Światową Niedzielę Misyjną 2009. Zwracając się do braci biskupów i kapłanów oraz całego ludu Bożego, Ojciec Święty wezwał do ożywienia w sobie treści przesłania, jakie Chrystus pozostawił swoim uczniom, „”Idźcie do wszystkich narodów i czyńcie ludzi moimi uczniami», tak, jak czynił Wielki Apostoł Narodów św. Paweł.

W Orędziu na Światową Niedzielę Misyjną 2009, zatytułowanym „W jego świetle będą chodziły narody”, Ojciec Święty podkreśla, iż działalność Kościoła nie jest ukierunkowana na forsowanie kościelnych idei i umacnianie władzy Kościoła, lecz na głoszenie wszystkim ludziom Chrystusa, „ponieważ zaangażowanie w głoszenie Ewangelii w czasach współczesnych jest nie tylko służbą na rzecz chrześcijańskich wspólnot, lecz całej ludzkości.”

„Destrukcja, podziały, konflikty i wrogość znajdują swój ostateczny kres w Krwi Chrystusa, a w świetle Zmartwychwstania i Uwielbienia Syna Bożego rodzi się nowy początek. Chrystus czyni rzeczy nowe, włączając je w odwieczną jedność i radość Boga”, pisze Ojciec Święty. Już dziś wschodzi światło nadziei na nowe życie, pomimo wielu przeciwności i cierpienia: „Posłannictwo Kościoła polega na ukazaniu wszystkim narodom tej nadziei. Dlatego Chrystus powołuje swoich uczniów posyłając ich, aby głosili Królestwo Boże, czyniąc narody jednym ludem Bożym.” I tylko ta misja Kościoła czyni historię ludzkości zrozumiałą i autentyczną, czytamy w dokumencie.

Misje stanowią fundament życia Kościoła. Głoszenie Ewangelii to nagląca powinność wszystkich wierzących. Papież przypomina, iż Kościół czuje się odpowiedzialny „wobec wszystkich narodów za głoszenie Ewangelii”, ponieważ jego posłannictwo nie mierzy się materialnymi czy duchowymi potrzebami życia doczesnego, lecz tajemnicą zbawienia, która w pełni realizuje się w Królestwie Bożym. „Kościół pragnie przemieniać świat mocą Ewangelii”, kontynuuje papież wzywając wszystkich członków i instytucje Kościoła do współdziałania w tym posłannictwie i służbie.

Poruszając problematykę misji „ad gentes” Benedykt XVI podkreśla konieczność odnowienia zaangażowania w głoszenie Ewangelii, która jest „zaczynem wolności i postępu, braterstwa, jedności i pokoju”, zwłaszcza w obliczu „głębokich i daleko idących przemian współczesnego społeczeństwa”. Idąc za przykładem Apostoła Narodów musimy uświadomić sobie potrzebę uczestnictwa całego Kościoła w misji „ad gentes”, dopóki „zbawcze panowanie Chrystusa nie urzeczywistni się w pełni”, pisze Ojciec Święty.

Dzień poświęcony misjom stanowi dla Kościołów miejscowych okazję do przypomnienia o misjonarzach i misjonarkach, „którzy dawali świadectwo Ewangelii w sytuacjach prześladowań, ucisku i społecznej dyskryminacji, aż po więzienie, tortury i śmierć. Niemało jest tych, którzy z powodu Jego «Imienia» są nadal skazywani na śmierć.

Dziękując Papieskim Dziełom Misyjnym za ich pracę na polu animacji i formacji misyjnej oraz materialnego wspierania młodych Kościołów, Benedykt XVI podkreśla: „Dzięki tym papieskim instytucjom urzeczywistnia się w sposób cudowny wspólnota Kościołów, poprzez wymianę darów, wzajemną troskę i wspólne projekty misyjne”

Na zakończenie Ojciec Święty pisze, iż „ewangelizacja jest dziełem Ducha”, dlatego prosi wszystkich katolików o modlitwę do Ducha Świętego, aby budził w Kościele gorliwość głoszenia Słowa Bożego. Ojciec Święty prosi również o wielkoduszne wspieranie misjonarzy i misjonarek, którzy często jako pierwsi głosiciele angażują się w niesienie Zbawczej Nowiny w często wrogich i niesprzyjających warunkach.

„Zapraszam wszystkich”, pisze papież na zakończenie, „do dawania wiarygodnego świadectwa wspólnoty Kościołów poprzez materialne wsparcie, zwłaszcza w czasie kryzysu, jaki ludzkość obecnie przeżywa, aby młode Kościoły były w stanie nieść narodom światło Ewangelii miłości.”

Fides, 06.07.2009 r.
Tłum. U.S.
Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kolumbii, Wenezueli i Antylach oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i

Okaż pomoc!

Drodzy Przyjaciele Misji!

Uroczystość 200-lecia święceń kapłańskich św. Wincentego Pallottiego, jaką przeżywaliśmy 16 maja br., była dla nas okazją do refleksji na temat znaczenia roli kapłana pallotyna w XXI w. Wyższy Przełożony Prowincji Chrystusa Króla ks. Dr Zenon Hanas SAC zwrócił uwagę na trzy bardzo ważne cechy. Przekonywał, że w różnych sytuacjach życiowych i osobistych powołaniach kapłan powinien być bliski ludziom, nie może się izolować, budować sztucznych murów. Ponadto zawsze ma wskazywać na nieskończonego i transcendentnego Boga, czyli być oknem otwartym na Nieskończoność. Wreszcie po trzecie, jako mistrz komunikacji, winien budować mosty, dbać o relacje międzyludzkie.

Choć współczesna posługa kapłańska odbywa się w innych warunkach niż przed dwustu laty, to trzeba podkreślić, że wspomniane cechy były charakterystyczne również dla św. Wincentego Pallottiego. Zainspirowani takim obrazem kapłana, my pallotyni pragniemy wiernie służyć Bogu, zaszczepiając w wiernych charyzmat misyjny Założyciela.

Szczególnym przykładem misyjnym zaangażowania były kwietniowe wydarzenia w katedrze gnieźnieńskiej, gdzie Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio wręczył krzyże misyjne grupie 25 misjonarzy. Wkrótce będą oni dzielić się wiarą w innych krajach. Wśród nich byli pallotyni: ks. Przemysław Brodowski SAC z naszej Prowincji Chrystusa Króla i br. Dawid Walczak SAC z Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Obaj obejmą szczególnie trudną posługę w Wenezueli i na Kubie.

Posłanie każdego misjonarza na misje wiąże się z przygotowaniem dla niego zaplecza organizacyjnego. Pallotyński Sekretariat Misyjny koordynuje wszelką pomoc duchową i materialną dla misjonarzy oraz stanowi miejsce, gdzie zatrzymują się na zasłużony urlop, który często przeznaczają na podratowanie zdrowia.

Jednak rola tego zaplecza na tym się nie kończy. Pragnę zwrócić Waszą uwagę na misjonarzy, którzy ze względu na wiek i utratę zdrowia wskutek dokuczliwych chorób nie mogą już wypełniać swojej misji i powracają do Ojczyzny. Posługa w ubogich krajach, w skrajnie trudnych warunkach, zmiana klimatu i odżywiania sprawiają, że zapadają na różne tropikalne choroby, z których wiele pozostaje na całe życie. Dla tych zasłużonych misjonarzy nasz Sekretariat pełni rolę domu. Tu mogą otrzymać wsparcie w leczeniu i w rehabilitacji.

Drodzy, zapraszam Was do wzięcia udziału w naszych pielgrzymkach, podczas których tradycyjnie będziemy modlić się w nadesłanych do nas intencjach. Jeśli nie możecie fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce, zachęcam do duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę i do Ostrej Bramy. Zapraszam również na wrześniowe rekolekcje misyjne w Laskowicach Pomorskich.

Ksiądz Prowincjał użył w odniesieniu do współczesnych księży przejętego z ekonomii określenia „dobro rzadkie”. Rzeczywiście, w dzisiejszym świecie pełnym napięć, egoizmu, niezrozumienia i obojętności, ciągle za mało jest osób realizujących pallotyński charyzmat. Potrzeby są ogromne, dlatego polecam Waszej trosce zarówno młodych kapłanów, zwłaszcza ks. Przemysława, jak i naszych wspaniałych, odważnych i doświadczonych misjonarzy, którzy powrócili już z misji, Zachęcam do objęcia ich pomocą w ramach patronatu misyjnego. Ofiary, które nadeślecie z okazji intencji Mszy św. Pielgrzymkowych, zostaną przeznaczone na dofinansowanie leczenia i zabiegów rehabilitacyjnych dla naszych misjonarzy – seniorów.

Z całego serca dziękuję Wam, Drodzy Dobrodzieje, za modlitwę, życzliwość i wsparcie. Niech ten wakacyjny czas będzie dla nas czasem spędzonym razem z Bogiem.

                                                                                                                 Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC 

Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu  

Msze św. pielgrzymkowe 

Codziennie podczas pielgrzymek: 

  • do Wilna w dn. 15-25 lipca br.
  • i na Jasną Górę w dn. 6-15 sierpnia br.

będziemy odprawiać Msze św., podczas których polecamy Bogu Wasze intencje, nadesłane wcześniej do Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego. Nadesłane z tej okazji ofiary przeznaczymy na dofinansowanie leczenia i zabiegów rehabilitacyjnych dla naszych misjonarzy - seniorów. Intencje prosimy przesyłać listownie lub elektronicznie.

Multimedia Misyjne

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę