Komentarz do Orędzia papieża Benedykta XVI na Światową Niedzielę Misyjną 2009 r.
„Rzeczywistym posłannictwem Kościoła jest niesienie narodom, podążającym drogą do Boga, światła Ewangelii, aby w Nim znalazły swoje urzeczywistnienie i spełnienie. Powinniśmy kierować się pragnieniem i gorliwością niesienia narodom światła Chrystusowego, aby zjednoczyły się w jedną rodzinę ludzką, z Bogiem, kochającym Ojcem” – napisał Ojciec Święty, Benedykt XVI w orędziu na Światową Niedzielę Misyjną 2009. Zwracając się do braci biskupów i kapłanów oraz całego ludu Bożego, Ojciec Święty wezwał do ożywienia w sobie treści przesłania, jakie Chrystus pozostawił swoim uczniom, „”Idźcie do wszystkich narodów i czyńcie ludzi moimi uczniami», tak, jak czynił Wielki Apostoł Narodów św. Paweł.

W Orędziu na Światową Niedzielę Misyjną 2009, zatytułowanym „W jego świetle będą chodziły narody”, Ojciec Święty podkreśla, iż działalność Kościoła nie jest ukierunkowana na forsowanie kościelnych idei i umacnianie władzy Kościoła, lecz na głoszenie wszystkim ludziom Chrystusa, „ponieważ zaangażowanie w głoszenie Ewangelii w czasach współczesnych jest nie tylko służbą na rzecz chrześcijańskich wspólnot, lecz całej ludzkości.”

„Destrukcja, podziały, konflikty i wrogość znajdują swój ostateczny kres w Krwi Chrystusa, a w świetle Zmartwychwstania i Uwielbienia Syna Bożego rodzi się nowy początek. Chrystus czyni rzeczy nowe, włączając je w odwieczną jedność i radość Boga”, pisze Ojciec Święty. Już dziś wschodzi światło nadziei na nowe życie, pomimo wielu przeciwności i cierpienia: „Posłannictwo Kościoła polega na ukazaniu wszystkim narodom tej nadziei. Dlatego Chrystus powołuje swoich uczniów posyłając ich, aby głosili Królestwo Boże, czyniąc narody jednym ludem Bożym.” I tylko ta misja Kościoła czyni historię ludzkości zrozumiałą i autentyczną, czytamy w dokumencie.

Misje stanowią fundament życia Kościoła. Głoszenie Ewangelii to nagląca powinność wszystkich wierzących. Papież przypomina, iż Kościół czuje się odpowiedzialny „wobec wszystkich narodów za głoszenie Ewangelii”, ponieważ jego posłannictwo nie mierzy się materialnymi czy duchowymi potrzebami życia doczesnego, lecz tajemnicą zbawienia, która w pełni realizuje się w Królestwie Bożym. „Kościół pragnie przemieniać świat mocą Ewangelii”, kontynuuje papież wzywając wszystkich członków i instytucje Kościoła do współdziałania w tym posłannictwie i służbie.

Poruszając problematykę misji „ad gentes” Benedykt XVI podkreśla konieczność odnowienia zaangażowania w głoszenie Ewangelii, która jest „zaczynem wolności i postępu, braterstwa, jedności i pokoju”, zwłaszcza w obliczu „głębokich i daleko idących przemian współczesnego społeczeństwa”. Idąc za przykładem Apostoła Narodów musimy uświadomić sobie potrzebę uczestnictwa całego Kościoła w misji „ad gentes”, dopóki „zbawcze panowanie Chrystusa nie urzeczywistni się w pełni”, pisze Ojciec Święty.

Dzień poświęcony misjom stanowi dla Kościołów miejscowych okazję do przypomnienia o misjonarzach i misjonarkach, „którzy dawali świadectwo Ewangelii w sytuacjach prześladowań, ucisku i społecznej dyskryminacji, aż po więzienie, tortury i śmierć. Niemało jest tych, którzy z powodu Jego «Imienia» są nadal skazywani na śmierć.

Dziękując Papieskim Dziełom Misyjnym za ich pracę na polu animacji i formacji misyjnej oraz materialnego wspierania młodych Kościołów, Benedykt XVI podkreśla: „Dzięki tym papieskim instytucjom urzeczywistnia się w sposób cudowny wspólnota Kościołów, poprzez wymianę darów, wzajemną troskę i wspólne projekty misyjne”

Na zakończenie Ojciec Święty pisze, iż „ewangelizacja jest dziełem Ducha”, dlatego prosi wszystkich katolików o modlitwę do Ducha Świętego, aby budził w Kościele gorliwość głoszenia Słowa Bożego. Ojciec Święty prosi również o wielkoduszne wspieranie misjonarzy i misjonarek, którzy często jako pierwsi głosiciele angażują się w niesienie Zbawczej Nowiny w często wrogich i niesprzyjających warunkach.

„Zapraszam wszystkich”, pisze papież na zakończenie, „do dawania wiarygodnego świadectwa wspólnoty Kościołów poprzez materialne wsparcie, zwłaszcza w czasie kryzysu, jaki ludzkość obecnie przeżywa, aby młode Kościoły były w stanie nieść narodom światło Ewangelii miłości.”

Fides, 06.07.2009 r.
Tłum. U.S.
Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

W dniu 22 stycznia 2019 r. będziemy obchodzić uroczystość patronalną naszego Założyciela. Z tej okazji można przysyłać intencje mszalne, które odprawimy podczas 30 Mszy św. Ofiary złożone wraz z intencjami zostaną przekazane na misje pallotyńskie.                                                                           

PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY 
PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA
ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255
03-802 Warszawa

e-mail: biuro@sekretariat-misyjny.pl
tel.: 22 77 15 119 lub 22 77 15 129

nr konta: 80 1020 1042 0000 8102 0009 9101

Przekazujemy 1% Fundacji Salvatti.pl: KRS 0000309499

Multimedia Misyjne

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę